Přeskočit na obsah
logo Ostrava

Stanovisko k článku zpochybňujícímu kvalitu péče v našem zařízení

Datum publikování: 24.08.2021

Vážené rodiny, vážení klienti a zaměstnanci,

ke dnes (24. srpna 2021) zveřejněnému článku, který vzbuzuje pochybnosti o kvalitě péče, kterou poskytujeme klientům v našem zařízení, považujeme za nutné některé informace doplnit nebo uvést na pravou míru.

V minulých měsících se v naší organizaci uskutečnilo několik kontrol, zaměřených na kvalitu poskytované péče. Žádná z nich neprokázala zásadní pochybení.  Na základě podnětu z Ministerstva práce a sociálních věcí také proběhla v domově kontrola pracovníky krajského úřadu Moravskoslezského kraje. V kontrolní zprávě je pro ilustraci závěrem uvedeno:

  • Kontrolou bylo zjištěno, že poskytování ošetřovatelské péče bylo po dobu 24 hodin 7 dní v týdnu dostatečně personálně zabezpečeno.
  • Péče v našem zařízení je zajišťována kvalifikovaným personálem.
  • Ke kontrole přizvaný externí lékař potvrdil náležitou odbornou úroveň námi poskytované lékařské péče.
  • Kontrola potvrdila, že veškerou medikaci dostávají klienti na základě lékařských doporučení. Ošetřovatelská dokumentace je rovněž vedena řádně a podrobně, realizovaná ošetřovatelská péče je denně zaznamenávána. Kontrolující konstatují, že zdravotní péče je klientům zařízení sociálních služeb poskytována na náležité odborné úrovni v souladu s danými zákonnými předpisy.
  • Systém poskytování péče je v naší organizaci nastaven v dostatečném rozsahu a nebyl zjištěn rozpor mezi poskytovanou péčí a metodickými postupy.

Ze závěrů provedených kontrol vyplývá, že lékařská a ošetřovatelská péče odpovídá standardům, závazným pro obdobná zařízení tohoto typu na území České republiky.

V souvislosti  se zmíněným článkem, který se odkazuje na kontrolu ministerstva, považujeme za nutné zdůraznit, že zmíněná věc je stále v procesu. Část kontrolních zjištění byla oponována námitkami, které ministerstvo uznalo, proti jednomu rozhodnutí bude vznesen rozklad. Doporučení a nápravná opatření, která vydalo ministerstvo, jsou postupně implementována.

Jsem přesvědčen, že výše zmíněná opatření se vztahují především k administrativním záležitostem, které však rozhodně nemají vliv na kvalitu poskytované péče.

S úctou,

Ing. Radek Baran

ředitel