Přeskočit na obsah
logo Ostrava

Služba „Domovy se zvláštním režimem“

Poslání

Posláním služby „Domovy se zvláštním režimem“ je poskytovat prostřednictvím pobytové sociální služby podporu a pomoc seniorům se stařeckou demencí, Alzheimerovou demencí nebo ostatním typy demencí, kteří vzhledem ke snížené soběstačnosti způsobené tímto onemocněním již nemohou žít sami ve své vlastní domácnosti, a to ani za pomoci svých blízkých nebo terénní sociální služby. Prostřednictvím této služby se snažíme seniorům zajistit důstojné prožití stáří v bezpečném a srozumitelném prostředí při respektování jejich individuálních potřeb a zvyklostí.

Cíle

 • vytvářet takové prostředí, ve kterém se uživatelé budou cítit bezpečně a kde budou moci prožít důstojný život,
 • pomáhat nově příchozím uživatelům zvládnout přechod z domácího prostředí do zařízení,
 • vytvářet takové podmínky, které umožní uživatelům uchovat si své rituály a zvyklosti,
 • pomáhat uživatelům při jejich začleňování mezi ostatní uživatele a v udržování kontaktu se svými rodinami a přáteli, spolupracovat s blízkými osobami uživatelů a motivovat je ke spolupráci,
 • podporovat a udržovat schopnosti a dovednosti uživatelů, které jim umožní uchovat si soběstačnost v takové míře, v jaké to jen bude možné,
 • vytvářet takové podmínky, které umožní uživatelům se samostatně rozhodovat,
 • snižovat míru rizik, která mohou uživatele ohrožovat,
 • prostřednictvím konceptu bazální stimulace podporovat vnímání, komunikaci a pohybové schopnosti uživatelů,
 • v rámci možností domova plánovat a realizovat poskytovanou službu dle individuálních potřeb a přání uživatelů,
 • poskytovat uživatelům pomoc při vyřizování osobních a finančních záležitostí individuálně dle potřeb, možností a schopností uživatele a chránit je před zneužitím v oblasti finanční a právní,
 • naplňovat volný čas uživatelů prostřednictvím smysluplných činností a aktivně nabízet volnočasové aktivity nabízené domovem,
 • pomáhat uživatelům v udržování jejich schopnosti orientace vlastní osobou, v prostředí, čase a situaci.

Cílová skupina

Službu poskytujeme

 • seniorům, kteří onemocněli Alzheimerovou chorobou nebo ostatními typy demencí a vzhledem k těmto onemocněním mají sníženou soběstačnost a potřebují pravidelnou podporu a pomoc při péči o svou vlastní osobu. Potřeba péče je taková, že ji nelze zajistit jiným způsobem (rodinou, osobní asistencí, pečovatelskou službou) nebo chybí rodinné zázemí či toto zázemí neplní svou funkci přiměřeným způsobem.

Věková skupina

 • mladší senioři ve věku 65 – 80 let
 • starší senioři nad 80 let

Cílová oblast

Město Ostrava a přilehlé okolí.

Odmítnutí poskytnutí služby

Pobytovou sociální službu nelze poskytnout:

 • pokud je kapacita služby „Domovy se zvláštním režimem“ naplněna,
 • pokud zdravotní stav zájemce vyžaduje poskytnutí akutní zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení,
 • pokud zájemce není schopen pobytu v domově z důvodu akutní infekční a parazitární nemoci, tuberkulózy,
 • pokud byl zájemce uživatelem služby v domově a v době kratší než 6 měsíců mu byla vypovězena smlouva z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy,
 • pokud zájemce trpí psychózou,
 • pokud se zájemce nachází ve fázi závislosti na alkoholu nebo jiných návykových látkách, která by ohrožovala kolektivní soužití,
 • pokud poskytovatel neposkytuje druh služby, o kterou zájemce žádá, případně pokud není schopen zajistit požadavky zájemce z důvodu omezených organizačně provozních možností.

Principy

 • zachování lidské důstojnosti uživatelů – k uživatelům přistupujeme s respektem a úctou,
 • poskytování péče odpovídající potřebám uživatelů – míra poskytované podpory a pomoci se odvíjí od míry soběstačnosti uživatele, snažíme se uživatele podporovat v jeho dosavadních schopnostech a dovednostech,
 • individuální a flexibilní přístup k uživatelům – při poskytování služby je dle aktuálních možností domova v popředí vždy uživatel, jeho specifické potřeby a přání, na změny jeho potřeb a požadavků reagujeme pružně,
 • diskrétnost a zachovávání mlčenlivosti – informace svěřené uživatelem uchováváme v tajnosti, neposkytujeme osobní a citlivé údaje neoprávněným osobám,
 • dodržování práv a základních svobod uživatelů – službu poskytujeme takovým způsobem, aby nedocházelo k porušování a omezování práv uživatelů s výjimkou situací, při kterých by mohlo dojít k ohrožení zdraví či života samotného uživatele nebo dalších osob,
 • aktivní propojování života uživatelů v domově s životem společnosti mimo něj. Pobyt uživatele v domově nemá za následek sociální vyloučení – zahrada s Fit-parkem a dětským koutkem je přístupná široké veřejnosti, v areálu se nachází školka pro malé děti. Spolupracujeme s dobrovolníky, osobami poskytujícími externí služby a především s rodinnými příslušníky uživatelů (neomezené návštěvy, spoluúčast na akcích, pobyty uživatelů mimo domov). Pro uživatele pořádáme výlety a různé akce konající se mimo domov;
 • uživatel a pracovník jsou rovnocennými partnery – uživatel se dle svých schopností a možností podílí na rozhodování o tom, jakým způsobem mu má být služba poskytována, pracovníci respektují jeho názor a jsou mu nápomocni při vyjádření jeho potřeb,
 • předcházení předsudkům a negativnímu hodnocení uživatelů v rámci široké veřejnosti.