Přeskočit na obsah
logo Ostrava

Služba „Domovy pro seniory“

Poslání

Posláním služby „Domovy pro seniory“ je poskytovat prostřednictvím pobytové sociální služby podporu a pomoc seniorům, kteří vzhledem ke svému věku a zdravotnímu stavu nemohou žít sami ve své vlastní domácnosti, a to ani za pomoci jejich blízkých nebo terénní sociální služby. Prostřednictvím této služby se snažíme podporovat v co nejvyšší možné míře běžný způsob života seniorů, zajistit jim důstojné, plnohodnotné, bezpečné, aktivní a kvalitní prožití stáří v moderním bezbariérovém zařízení, situovaném v klidném a zároveň snadno dostupném prostředí, ve společnosti jejich vrstevníků. Kvalitu života vnímáme jako individuální měřítko, které definuje uživatel sám.

Cíle

Mezi cíle poskytované služby patří:

 • vytvářet takové podmínky, které umožní uživatelům udržet si své zvyky, aby tak mohli přiměřeně ke svému věku a zdravotnímu stavu vést svůj život co nejvíce podobný životu, který vedli ve svém domácím prostředí,
 • pomáhat nově příchozím uživatelům zvládnout přechod do zařízení z domácího prostředí,
 • poskytovat uživatelům takovou míru podpory, která vede k jejich rozvoji nebo uchování dosavadních schopností,
 • v rámci možností domova plánovat a realizovat poskytovanou službu dle individuálních potřeb, přání a osobních cílů uživatelů,
 • nabízet uživatelům možnost účastnit se společenského života v domově i mimo něj a umožňovat jim tak aktivně prožívat volný čas prostřednictvím pestré nabídky volnočasových aktivit a společenských akcí domova,
 • podporovat uživatele v udržování kontaktu s vlastními rodinami a přáteli zveřejňováním akcí domova, kterých se mohou s uživatelem zúčastnit i jeho blízcí, podporou uživatelů ve využívání komunikačních možností jako je mobilní telefon, e-mail a zároveň je podporovat v navazování nových vazeb,
 • poskytovat uživatelům poradenství a podporu při vyřizování osobních a finančních záležitostí individuálně dle potřeb, možností a schopností uživatele,
 • předcházet předsudkům a společenským stigmatům uživatelů v rámci široké veřejnosti.

Cílová skupina

Službu poskytujeme:

 • osobám, které potřebují vzhledem ke svému zdravotnímu stavu a věku pravidelnou podporu či pomoc při péči o svou vlastní osobu. Potřeba péče je taková, že ji nelze zajistit jiným způsobem (rodinou, osobní asistencí, pečovatelskou službou) nebo chybí rodinné zázemí či toto zázemí neplní svou funkci přiměřeným způsobem.

Věková skupina

 • mladší senioři ve věku 65 – 80 let
 • starší senioři nad 80 let

Cílová oblast

 • Město Ostrava a přilehlé okolí

Odmítnutí poskytnutí služby

Službu nemůžeme poskytnout:

 • pokud je kapacita služby „Domovy pro seniory“ naplněna,
 • pokud zdravotní stav zájemce vyžaduje poskytnutí akutní zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení,
 • pokud zájemce není schopen pobytu v domově z důvodu akutní infekční a parazitární nemoci, tuberkulózy,
 • pokud byl zájemce uživatelem služby v domově a v době kratší než 6 měsíců mu byla vypovězena smlouva z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy,
 • pokud poskytovatel neposkytuje druh služby, o kterou zájemce žádá, a to s ohledem na cílovou skupinu uvedenou v Registru poskytovatelů sociálních služeb (např. osobní asistence…), případně pokud není schopen zajistit požadavky zájemce z důvodu omezených organizačně provozních možností.

Principy

 • dodržování práv a základních svobod uživatelů – hájíme oprávněné zájmy všech uživatelů bez rozdílu, každý problém řešíme neodkladně na nejnižší možné úrovni, na které jej řešit lze,
 • respektování soukromí a svobodné volby uživatelů – v maximální možné míře chráníme intimitu a soukromí uživatele, respektujeme jeho rozhodování, službu poskytujeme formou nabídky,
 • individuální a flexibilní přístup k uživatelům – při poskytování služby je dle aktuálních možností domova v popředí vždy uživatel, jeho specifické potřeby a přání, na změny jeho potřeb a požadavků reagujeme pružně,
 • aktivní propojování života uživatelů v domově s životem společnosti mimo něj. Pobyt uživatele v domově nemá za následek sociální vyloučení – zahrada s Fit-parkem a dětským koutkem je přístupná široké veřejnosti, v areálu se nachází školka pro malé děti. Spolupracujeme s dobrovolníky, osobami poskytujícími externí služby a především s rodinnými příslušníky uživatelů (neomezené návštěvy, spoluúčast na akcích, pobyty uživatelů mimo domov). Pro uživatele pořádáme výlety a různé akce konající se mimo domov,
 • diskrétnost a zachovávání mlčenlivosti – informace svěřené uživatelem uchováváme v tajnosti, neposkytujeme osobní a citlivé údaje neoprávněným osobám,
 • uživatel a pracovník jsou rovnocennými partnery – uživatel spolurozhoduje o poskytovaných službách, zaměstnanci respektují jeho názor.