Biografická koncepce péče

Datum publikování: 29.03.2018

Domov Slunečnice Ostrava, p. o. se v rámci zkvalitňování sociálních služeb zapojil pod vedením PhDr. Evy Procházkové, PhD., do pilotního projektu s názvem „Biografická koncepce péče“. Tato koncepce vychází z Psychobiografického modelu péče prof. Erwina Böhma, jehož základním stavebním prvkem je biografie nebo-li životní příběh seniora.


Tento přístup je využíván zejména v péči o uživatele se symptomy demence. Zaměřuje se na podporu uživatele v oblasti orientace časem, místem, situací, osobou, ale také na podporu jeho schopnosti sebepéče a na způsoby, jak co nejdéle tuto schopnost uchovat a rozvíjet. Způsob poskytování sociální služby je v tomto případě postaven na individuálním přístupu, vycházejícím z dobré znalosti uživatele, jeho zvyklostí, zálib, rituálů, schopností, dovedností a potřeb. Největším úkolem je však porozumění životní historii uživatele. Teprve na základě tohoto porozumění je možné poskytovat adekvátní služby a individualizovanou péči s úctou a respektem ke stáří.

PhDr. Eva Procházková, PhD. – specialista v oboru péče o klienty s Dg. demence, zakladatelka vzdělávacího institutu Erwina Böhma v ČR, v současnosti se podílí na vědeckovýzkumných pracích ENPP – Evropská síť pro vědu a výzkum psycho-biografické péče a implementaci biografie do dlouhodobé péče.