Přeskočit na obsah
logo Ostrava

Biografická koncepce péče

Datum publikování: 29.03.2018

Domov Slunečnice Ostrava, p. o. se v rámci zkvalitňování sociálních služeb zapojil pod vedením PhDr. Evy Procházkové, PhD., do pilotního projektu s názvem „Biografická koncepce péče“. Tato koncepce vychází z Psychobiografického modelu péče prof. Erwina Böhma, jehož základním stavebním prvkem je biografie nebo-li životní příběh seniora.


Tento přístup je využíván zejména v péči o uživatele se symptomy demence. Zaměřuje se na podporu uživatele v oblasti orientace časem, místem, situací, osobou, ale také na podporu jeho schopnosti sebepéče a na způsoby, jak co nejdéle tuto schopnost uchovat a rozvíjet. Způsob poskytování sociální služby je v tomto případě postaven na individuálním přístupu, vycházejícím z dobré znalosti uživatele, jeho zvyklostí, zálib, rituálů, schopností, dovedností a potřeb. Největším úkolem je však porozumění životní historii uživatele. Teprve na základě tohoto porozumění je možné poskytovat adekvátní služby a individualizovanou péči s úctou a respektem ke stáří.

PhDr. Eva Procházková, PhD. – specialista v oboru péče o klienty s Dg. demence, zakladatelka vzdělávacího institutu Erwina Böhma v ČR, v současnosti se podílí na vědeckovýzkumných pracích ENPP – Evropská síť pro vědu a výzkum psycho-biografické péče a implementaci biografie do dlouhodobé péče.

Etické zásady pro práci s biografií klienta

Práce s biografií je poskytována na základě principu standardu č. 5. sociálních služeb a na základě Etického kodexu organizace.

Etické zásady:

  1. Biografie nesmí být nikdy použita v neprospěch klienta.
  2. Při práci s biografií respektujeme osobnost každého jedince, jeho svobodnou vůli, rozhodnutí, potřeby a přání.
  3. Vnímáme lidskou důstojnost, jako součást obrazu životního příběhu klienta.
  4. Ctíme soukromí každého člověka a přistupujeme k jeho individuálním hodnotám, zvykům a rituálům vždy s respektem a citem.
  5. Úctu k člověku považujeme za významnou hodnotu v péči a odborné komunikaci.
  6. Zachovávání mlčenlivosti podmiňuje vzájemnou důvěru mezi klientem a pečujícím.
  7. Neseme plnou zodpovědnost za získané informace od klienta a za svou práci. Jsme odpovědní sami sobě, klientům a jejich rodinám, včetně partnerům i celé společnosti.
  8. Udržujeme otevřené a přátelské pracovní vztahy s klientem/seniorem a jeho rodinou na základě znalostí z biografie.
  9. Naším cílem je spokojenost člověka. Proto v nejvyšší možné míře usilujeme o to, aby péče navracela klientům „radost ze života“, podporovala jejich samostatnost a přiblížila je tak k jejich představě o spokojeném podzimu života.
  10. Pečující nikdy nesoudí život klienta, ale respektuje jeho životní cestu.