Přeskočit na obsah
logo Ostrava

Kvalita

Certifikát Bazální stimulace®

Od listopadu 2015 se Domov Slunečnice Ostrava, p. o. stal pod vedením PhDr. Karolíny Friedlové stým akreditovaným pracovištěm v konceptu Bazální stimulace. Prvky Bazální stimulace jsou nyní aktivně využívány na všech pobytových patrech.

Co je Bazální stimulace?

Bazální stimulace je pedagogicko-ošetřovatelský koncept, jehož autorem je prof. Dr. Andreas Fröhlich. Koncept Bazální stimulace je využívaný jak v oblasti zdravotní péče, tak v oblasti sociálních služeb. Jeho hlavní orientace směřuje k podpoře vnímání, komunikace a pohybových schopností uživatelů. Zejména u uživatelů s nezvratnými změnami jejich tělesného a duševního stavu výrazně podporuje jejich kvalitu života (např. vede k celkovému zklidnění, uvolnění svalového napětí, relaxaci, zlepšení vnímání vlastního těla, zlepšení dýchání, zmírnění bolesti, udržení sebeobslužných schopností, lepšímu navázání kontaktu s uživatelem). Koncept využívá stimulačních postupů, kterými u uživatelů dosahuje stimulace somatické (kožní), taktilně – haptické, vestibulární, vibrační, orální, optické, olfaktorické a auditivní.
Při aplikaci Bazální stimulace vyházíme nejen z teoretických základů, ale také z biografické anamnézy daného uživatele a jeho potřeb. Tyto informace nám pomáhají porozumět uživateli a poskytnout mu individuální péči. Při uplatňování konceptu má pro nás velký význam také spolupráce s rodinou.

Certifikát Vážka®

Domov Slunečnice Ostrava, p. o. získal v prosinci roku 2016 od České alzheimerovské společnosti certifikát Vážka. Jedná se o certifikát udělovaný službám, které poskytují kvalitní péči osobám trpícím demencí.
V našem zařízení proběhla certifikace na třech pobytových patrech, kde je poskytována služba „Domovy se zvláštním režimem“. Hodnocenými oblastmi byla péče o osoby s demencí, architektonické řešení, vybavení zařízení a personál (jeho kvalifikace, počet atd.).
Certifikát Vážka je platný po dobu 18 měsíců, poté je možné certifikaci na základě provedeného auditu prodloužit. Naší snahou je i nadále poskytovat uživatelům kvalitní péči, tak aby mohli prožít důstojný život.

Česká alzheimerovská společnost

Česká alzheimerovská společnost je občanské sdružení, jehož cílem je pomoc a podpora osob trpících demencí, ale také rodinných příslušníků, kteří o takto postižené osoby pečují.
Více informací naleznete na webových stránkách: http://www.alzheimer.cz/

Biografická koncepce péče

Domov Slunečnice Ostrava, p. o. se v rámci zkvalitňování sociálních služeb zapojil pod vedením PhDr. Evy Procházkové, PhD., do pilotního projektu s názvem „Biografická koncepce péče“. Tato koncepce vychází z Psychobiografického modelu péče prof. Erwina Böhma, jehož základním stavebním prvkem je biografie nebo-li životní příběh seniora.
Tento přístup je využíván zejména v péči o uživatele se symptomy demence. Zaměřuje se na podporu uživatele v oblasti orientace časem, místem, situací, osobou, ale také na podporu jeho schopnosti sebepéče a na způsoby, jak co nejdéle tuto schopnost uchovat a rozvíjet. Způsob poskytování sociální služby je v tomto případě postaven na individuálním přístupu, vycházejícím z dobré znalosti uživatele, jeho zvyklostí, zálib, rituálů, schopností, dovedností a potřeb. Největším úkolem je však porozumění životní historii uživatele. Teprve na základě tohoto porozumění je možné poskytovat adekvátní služby a individualizovanou péči s úctou a respektem ke stáří.

PhDr. Eva Procházková, PhD. – specialista v oboru péče o klienty s Dg. demence, zakladatelka vzdělávacího institutu Erwina Böhma v ČR, v současnosti se podílí na vědeckovýzkumných pracích ENPP – Evropská síť pro vědu a výzkum psycho-biografické péče a implementaci biografie do dlouhodobé péče.

Značka kvality v sociálních službách

Cílem projektu, jehož realizace začala v září 2009, bylo vytvoření systému hodnocení kvality domovů pro seniory, které pomůže uživatelům služeb, jejich blízkým a dalším zájemcům získat relevantní informace o kvalitě, jakou mohou v konkrétním zařízení očekávat.

Jde o jednoduchý systém externí certifikace založený na tzv. „udělování hvězd“.  Poskytuje uživatelům a zájemcům o pobytové sociální služby objektivní hodnocení kvality konkrétního domova pro seniory a motivuje management těchto zařízení ke kontinuálnímu zlepšování kvality poskytovaných služeb. Principem systému je hodnocení kritérií pěti základních oblastí poskytované služby (ubytování, stravování, kultura a volný čas, partnerství, péče) pohledem uživatele, dále transparentnost, dobrovolnost a finanční dostupnost certifikace.

Systém Značka kvality v sociálních službách byl vyvinut Asociací poskytovatelů sociálních služeb ČR a společností Hartmann – Rico společně s odborníky na problematiku péče o seniory a oblast kvality z řady odborných institucí a organizací. Byl pilotně ověřen ve 12 pobytových zařízeních s kapacitou 10–400 lůžek v 6 krajích ČR.

Naše organizace byla zařazena jako pilot do tohoto projektu, byla ohodnocena čtyřmi hvězdami a naśledně jsme recertifikovali stejný počet hvězd. Více informací získáte na webových stránkách Značka kvality v sociálních službách